Skip to main content

1) Privatlivs- og persondatapolitik

Her kan du se hvordan Olfert og Ofelia behandler dine personoplysninger når du bruger vores webshop samt læse om dine rettigheder i henhold til behandling af dine persondata.

Olfert og Ofelia er den dataansvarlige for indsamling af dine personoplysninger. Hvis du har nogle spørgsmål til, hvordan dine oplysninger bliver behandlet, er du mere end velkommen til at kontakte os på vores e-mailadresse eller ved hjælp af vores tlf.nr.

Når du bruger vores webshop, indsamler vi udvalgte oplysninger om dig og dit besøg. Disse oplysninger bruges blandt andet til at kunne indgå aftaler og administrere din brugerkonto. Afhængigt af dit valg af samtykke, bruger vi også eventuelle oplysninger til markedsføring og til optimering af brugeroplevelsen, m.v.

Vi behandler udelukkende personoplysninger når der er en specifik årsag hertil, og så snart denne årsag ikke længere er til stede, sletter vi dine oplysninger. Behandlingen af dine personoplysninger er underlagt reglerne foreskrevet i Den Europæiske Databeskyttelsesforodning (GDPR), datebeskyttelsesloven samt vejledninger og lign. fra det Det Europæiske Databeskyttelsesråd og Datatilsynet.

1. 1) Hvilke oplysninger indsamler vi?

Vi indsamler 1) oplysninger i form af f.eks. IP-adresse, hvilket land du tilgår webshoppen fra, besøgte sider på webshoppen, besøgte kategorier, brands og søgninger. Derudover indsamler vi, når du giver oplysninger herom, 2) navn, e-mailadresse, tlf.nr., betalingsoplysninger, adresse og evt. firmanavn, hvis du oplyser dette.

1.2) Formål og hjemmel bag behandling af personoplysninger

Som nævnt ovenfor behandler vi udelukkende dine personoplysninger, hvis vi har en årsag/formål samt et retligt grundlag herfor. Når du bruger vores webshop og køber vores varer, behandler vi dine oplysninger som anført nedenfor.

1.2.1) Samtykke

Hvis du har givet samtykke til at modtage markedsføring, kan vi i overensstemmelse hermed behandle dine personoplysninger med henblik på at sende dig markedsføring og/eller personalisere dette til dine præferencer.

Hvis du har givet samtykke til placering af cookies, kan vi i overensstemmelse hermed behandle dine udvalgte personoplysninger om din brug af vores webshop med henblik på at danne statistisk samt bruge disse oplysninger til markedsføring.

Hvis du foretaget et køb via webshoppen kan vi ligeledes behandle dine personoplysninger vedrørende de foretagne køb med henblik på at målrette markedsføring til dig, hvis du har givet samtykke hertil.

Retsgrundlaget for ovenstående behandling af personoplysninger er det samtykke, du har givet os, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra. Dit samtykke kan enhver tid trækkes tilbage. Tilbagetrækning af samtykke har ikke tilbagevirkende kraft således, at forudgående behandling af din personoplysninger bliver uoverensstemmende med databeskyttelseslovgivningen.

1.2.2) Kontraktuelle forpligtelser

Vi har i forbindelse med administration af dit kundeforhold samt i forbindelse med køb og kundeservice behov for at behandle visse af dine personoplysninger. Retsgrundlaget herfor fremgår af GDPR artikel 6, stk. 1, litra b.

1.2.3) Legitime interesser

Vi behandler i visse tilfælde dine personoplysninger for at sikre, at der blandt andet ikke er tale om misbrug af tredjemands betalingskort, svindel el.lign. Såfremt det er nødvendigt, vil vi derfor behandle nogle af dine personoplysninger for at være i stand til at etablere, udøve eller forsvare et retskrav med henblik på at afværge og/eller forebygge svindel samt misbrug af vores webshop. Retsgrundlaget for behandling af disse legitime interesser, som vurderes at være mere tungtvejende end din interesse i, at personoplysninger ikke behandles, kan findes i GDPR artikel 6, stk. 1, litra f.

1.2.4) Retlig forpligtelse

I tilfælde vedrørende forbrugerrettigheder samt produktsikkerhed, vil vi behandle dine personoplysninger med henblik på at opfylde vores retlige forpligtelser. Vi behandler også visse transaktionsoplysninger i forbindelse med overholdelse af vores retlige forpligtelser i henhold til dansk regnskabslovgivning. Retsgrundlaget for denne behandling af personoplysninger kan findes i GDPR artikel 6, stk. 1, litra c.

2) Opbevaring af dine personoplysninger

Dine personoplysninger opbevares kun i den periode, det er nødvendigt for formålet med behandlingen af dem. Nedenfor kan du danne dig et overblik over formålene og den opbevaringsperiode, som er gældende for de personoplysninger, som vi behandler.

2.1) Kundeforhold og køb

Oplysninger om dine transaktioner og returneringer opbevares i 5 år fra udgangen af det regnskabsår materialet vedrører, jf. bogføringslovens § 10.

2.1.2) Tilpasning af indhold

Personoplysninger, som bruges til at vise indhold på baggrund af din søgehistorisk og dine køb, slettes 12. måneder efter pågældende personoplysninger er blevet indsamlet.

2.1.3) Målrettet markedsføring

Personoplysninger til brug for målrettet markedsføring på baggrund af dit samtykke behandles indtil samtykket tilbagekaldes. Hvis du ikke tilbagekalder dit samtykke, sletter vi personoplysninger efter en periode på 12. måneder, hvor vi ikke har kommunikeret med dig. Vi vil dog i en periode på op til 5 år beholde dokumentation for dit samtykke.

2.1.4) Cookies

Vi opbevarer personoplysninger indsamlet gennem vores cookies indtil samtykket tilbagekaldes eller indtil de pågældende cookies udløber.

2.1.5) Legitime interesser

Vi opbevarer personoplysninger i forbindelse med legitime interesser så længe det er nødvendigt for at kunne fastlægge, forsvare eller gøre et eventuelt retskrav gældende.

3) Deling af dine personoplysninger

3.1.) Databehandlere

Vi bruger følgende underleverandører til behandling af dine personoplysninger til formålene beskrevet i denne politik, som sker under vores ansvar: udbyder af dataopbevaring, hosting og andre IT-tjenesteydelser.

3.1.2) Dataansvarlige

Vi benytter os også at service eller indgår i samarbejdsaftaler med firmaer, som er selvstændigt dataansvarlige og hvor behandlingen af dine personoplysninger efter vores videregivelse helt og/eller delvist bliver behandlet af pågældende firma, hvorefter det er deres ansvar. Det gælder for behandling af personoplysninger, som finder sted hos følgende kategorier af modtagere: samarbejdspartnere, som bistår med transport og distribution for at sikre dine varer ankommer hurtigt og i god behold samt udbydere, der bistår med betaling.

Når vi overfører personoplysninger til en anden dataansvarlig, informerer vi dig herom, så det er muligt for dig at vide hvornår og til hvem personoplysningerne overføres til, så du har mulighed for at påberåbe dig eventuelle rettigheder under databeskyttelseslovgivningen.

3.1.3) Offentlige myndigheder og overførsler baseret på retlige forpligtelser

Hvis vi er retligt forpligtet til at opbevare og dele dine oplysninger med Skattestyrelsen, politiet eller andre, vil vi gøre det i det omfang, som er det er påbudt os.

4) Dine rettigheder i forhold til dine personoplysninger

4.1) Ret til indsigt

Som kunde har du ret til at få indsigt i en række oplysninger, herunder de indsamlede kategorier af personoplysninger.

Hvis du ønsker indsigt omkring de personoplysninger, kan du kontakte os via vores e-mail eller tlf.nr.

Vi kan afvise anmodningen, hvis den gentages unødigt ofte, eller sker med henblik på at krænke et andet individs rettigheder og friheder, eller hvis din ret til indsigt må vige for afgørende hensyn til offentlige eller private interesser. Da du udelukkende har ret til at få udleveret indsigt om dine egne personoplysninger, kan vi ikke dele andres personoplysninger med dig.

4.1.2) Ret til berigtigelse

Hvis dine personoplysninger er unøjagtige og/eller forkerte, kan du ændre dem ved at kontakte os i forbindelse med en ordreafgivelse. Vi tilpasser derefter personoplysningerne, så de bliver opdateret og er korrekte. Efter anmodningen opdaterer, ændrer eller sletter vi dine personoplysninger med forbehold for de personoplysninger, som vi er forpligtet til fortsat at behandle på grundlag af en retlig forpligtelse eller et eventuelt retskrav.

4.1.3) Ret til sletning

Du har ret til at blive glemt, hvorfor vi vil slette dine personoplysninger i følgende tilfælde: 1) det er ikke længere nødvendigt at behandle personoplysningerne, 2) behandlingen sker på baggrund af dit samtykke, som trækkes tilbage 3) du gør indsigelse mod behandling af dine personoplysninger i overensstemmelse med din ret til at gøre indsigelse og der ikke foreligger nogen legitime grunde til behandlingen, som går forud for dine interesser 4) dine personoplysninger er blevet ulovligt behandlet og 5) dine personoplysninger skal slettes i overensstemmelse med en retlig forpligtelse.

4.1.4) Ret til begrænsning

Du har ret til at få begrænset vores behandling af dine personoplysninger i følgende tilfælde: 1) du har bestridt nøjagtigheden af de indsamlede personoplysninger, 2) Behandlingen er ulovlig og du modsætter dig sletning og anmoder om begrænsning, 3) personoplysningerne er ikke længere nødvendigt at behandle, men det er krævet af dig for at etablere, udøve eller forsvare et eventuelt retskrav eller 4) du har gjort indsigelse mod en behandling og afventer på bekræftelse på om dine rettigheder og friheder viger for vores legitime interesser.

4.1.5) Ret til at gøre indsigelse

Du har ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at bestride og/eller gøre indsigelse mod en behandling som er baseret på legitime interesser. Vi vil herefter vurdere om vores legitime interesse overstiger dine interesser, rettigheder samt friheder, eller om det fortsat er nødvendigt at behandle visse af dine personoplysninger i forbindelse med etablering, udøvelse eller forsvar af et eventuelt retskrav.

Hvis vi behandler personoplysninger til brug for målrettet markedsføring, har du til enhver tid ret til at tilbagetrække dit samtykke, hvorefter behandling af dine personoplysninger vil ophøre.

4.1.6) Organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger

GDPR foreskriver, at dine personoplysninger skal opbevares sikkert og fortroligt. Vi opbevarer dine oplysninger på en server med højt sikkerhedsniveau, som udbydes gennem vores IT-udbyder, der sørger for at brugerinformation bliver behandlet korrekt og på betryggende vis.

4.1.7) Ajourføring af vores persondata- og privatlivspolitik

Grundet den omskiftelige karakter af digitale og tekniske områder forbeholder vi os retten til løbende af ajourføre og opdatere vores persondata- og privatlivspolitik i overensstemmelse med ændringer i lovgivning, m.v. Dette gøres bl.a. med henblik på at behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning og på en sikkert og betryggende måde. Du kan altid finde den aktuelle politik på vores hjemmeside og i tilfælde af væsentlige ændringer, hvor du eventuelt har behov for stillingtagen i forhold til dit samtykke, giver vi dig besked herom enten via synlig meddelelse på vores webshop eller på en eventuelt oplyst e-mailadresse.

5) Spørgsmål og klager

Såfremt du har spørgsmål angående vores behandling af dine personoplysninger, er vi altid klar til at hjælpe. Hvis du mener, at vi ikke har behandlet dine personoplysninger i overensstemmelse med de forpligtelser vi er underlagt, har du ret til at klage over dette til Datatilsynet.

6) Kontakt os

Du kan kontakte os via følgende kanaler:

E-mail: info@olfertogofelia.dk

Tlf.nr. 31 90 44 42

Post: Hørsholm Midtpunkt 193, 2970 Hørsholm